P​​rivacy Policy​

Yaguti Systems B.V. Yaguti Systems B.V., gevestigd aan Rivium Quadrant 81, 2909 LC Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze sprivacyverklaring. Contactgegevens: https://www.yaguti.eu, Rivium Quadrant 81, 2909 LC Capelle aan den IJssel, +31 088 400 6000.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yaguti Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yaguti.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yaguti Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Yaguti Systems B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yaguti Systems B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yaguti Systems B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yaguti Systems B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yaguti Systems B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Yaguti Systems B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij attenderen u erop dat wij met Google Analytics-cookies gegevens van onze websitebezoekers verwerken zonder voorafgaande toestemming te verkrijgen. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat wij voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zodoende geen toestemming hoeven te verkrijgen om deze gegevens te verzamelen. De volgende instellingen zijn hiervoor van kracht:

 • Wij gebruiken Google Analytics-cookies op onze website;
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Wij maskeren het laatste octet van het getraceerde IP-adres;
 • Wij hebben 'gegevens delen' in Google Analytics uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yaguti Systems B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yaguti.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yaguti Systems B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yaguti Systems B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De door Yaguti Systems genomen c.q. te nemen beveiligingsmaatregelen zijn omschreven in Annex 2 van deze privaacy-verklaring. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yaguti.eu​​​

Artikel 1. Geheimhouding
Yaguti Systems verplicht de personen die in dienst zijn, dan wel werkzaamheden voor haar verrichten, tot geheimhouding met betrekking tot al hetgeen waarvan zij met betrekking tot de uitvoering kennis kunnen nemen. Indien dit voor voornoemde personen niet reeds contractueel is vastgelegd, zal Yaguti Systems deze personen een geheimhoudingsverplichting opleggen voor de Gegevens waarvan zij kennis zullen nemen.

Artikel 2. Beveiligingsmaatregelen
Yaguti Systems zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Gegevens en om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door Yaguti Systems genomen c.q. te nemen beveiligingsmaatregelen zijn omschreven in Annex 2 van deze AVG-verklaring.

Artikel 3. Toezicht op naleving
Yaguti Systems heeft voor het interne toezicht op de naleving van de voorschriften uit de AVG een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Yaguti Systems verstrekt op eerste verzoek van onze relatie een rapportage aan onze relatie waarin Yaguti Systems informeert over de stand van de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in artikel 2.1 en Annex 2, incidenten of datalekken zoals omschreven in artikel 4 die hebben plaatsgevonden en mogelijke beveiligingsrisico’s ten aanzien van de Gegevens.

Yaguti Systems en onze relatie kunnen naar aanleiding van de onder artikel 3.2 benoemde rapportage, nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen. Een overzicht van deze aanvullende beveiligingsmaatregelen zal als annex aan deze AVG-verklaring worden gehecht.

Artikel 4. Datalek
Zo spoedig mogelijk nadat Yaguti Systems kennisneemt van een incident of datalek, van welke aard dan ook, dat betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens van onze relatie stelt Yaguti Systems onze relatie hiervan op de hoogte via de bij Yaguti Systems bekende contactgegevens van onze relatie en zal Yaguti Systems in ieder geval informatie verstrekken over:

a. de aard van het incident of datalek,
b. de (mogelijk) getroffen Gegevens,
c. de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens,
d. de maatregelen die Yaguti Systems getroffen heeft en zal treffen.

Yaguti Systems zal voor eigen rekening alle benodigde maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en zal onze relatie informeren over meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Yaguti Systems is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 79 AVG, aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiende uit aan haar toerekenbare schendingen van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Gegevens in het kader van zijn werkzaamheden onder deze AVG-overeenkomst en/of niet-nakoming door Yaguti Systems van verplichtingen uit deze AVG-overeenkomst.

Artikel 6. Nietigheid
Indien enige bepaling van deze AVG-verklaring nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan een bepaling overeenkomen, die de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 7. Toepasselijk recht en jurisdictie
Op deze Verklaring is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met deze AVG-verklaring of de uitvoering ervan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank.

Annex 1. Overzicht beveiligingsmaatregelen getroffen door Yaguti Systems
Yaguti Systems heeft de volgende maatregelen getroffen ter beveiliging van verwerkte persoonsgegevens.
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle
 • Inbraakalarm
 • Logische toegangscontrole met behulp van iets wat iemand weet (wachtwoord of pincode)
 • Als er via internet op het eigen systeem wordt gewerkt, wordt gebruik gemaakt van 2-factor authenticatie
 • Automatische logging van toegang tot Gegevens, inclusief een controleprocedure
 • Persoonsgegevens worden versleuteld tijdens verzending​​